Servis HP a HS - Služby PO a BOZP

Revize, opravy, prodej, projekce, montáž, doprava

- revize, opravy, montáž přenosných a pojízdných hasicích přístrojů a hasicích systémů
- revize, opravy, montáž hydrantů a ostatních zařízení pro zásobování požární vodou
- instalace, opravy a výměny podzemních a nadzemních hydrantů a hydrantových systémů
- revize a opravy požárních klapek, požárních uzávěrů, poklopů, stěn a požárních dvířek
- projekty, instalace a revize vybraných prvků požární bezpečnosti staveb
- revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny
 
Služby PO a BOZP

- Pro organizace, podnikající právnické a fyzické osoby:
- komplexní služby v oblasti požární ochrany (PO), bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
- výkon funkce osoby odborně způsobilé v PO, pořárního technika, preventisty PO
- zpracování dokumentace PO
- zpracování dokumentace zdolávání požáru (DZP)
- zpracování posouzení požárního nebezpečí objektů a technologií
- výkon funkce osoby odborně způsobilé v prevenci rizik (technik BOZP)
- zpracování dokumentace BOZP
- školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o PO a BOZP
- odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, odborná příprava preventistů PO
- konzultace a poradenství v oboru PO a BOZP
- projekty bezpečnostního značení včetně dodávky a instalace bezpečnostních tabulek (únikové cesty, zákazy, příkazy, apod.)
- efektivní a ekonomické odstraňování závad zjištěných státními a kontrolními orgány outsourcing PO a BOZP
- ekonomické projekty s efektivním výběrem technických prvků PO
 - vypracování dokumentace a revizních zpráv ke kolaudaci staveb z hlediska PO a BOZP 

 

SERVIS - komplexní služby PO a BOZP                           

David Kratochvíl    +420 733 122 144                                                       

Petr Klubal             +420 733 122 145

Tomáš Gargula      +420 734 150 800    

Tomáš Kinzel         +420 606 479 184                                              

E-mail : technik@perspekta.cz